Osoblažsko
česky english deutsch français

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z osoblažského regionu, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám žijícím v sociálním vyloučení nebo ohroženým sociálním vyloučením.

 

Cíle

1. Vytvářet podmínky pro vyrovnání úrovně schopností,best replica watches dovedností a znalostí dětí předškolního věku.

2. Podpora a motivace dospělých členů rodin k vlastnímu uplatnění na trhu práce.

3. Zmírnění sociální vyloučení rodin a usilování o pozitivní změnu v jejich životech.

4. Motivace rodiny k samostatnému zodpovědnému řešení jejich vlastní životní situace.

5. Zvyšování znalostí a dovedností z oblasti finanční gramotnosti pro prevenci zadluženosti a zlepšení hospodaření v rodinách.

6. Smysluplné trávení společného volného času dětí a rodičů.

7. Snížení závislosti rodin na systémech sociální pomoci.

 

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována rodinám s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let, které žijí zejména v obcích Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice, ale i v dalších osoblažského regionu, a jsou ovlivněny nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženy.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. 

 

Principy

1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších.

2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech, respektují názory a rozhodnutí uživatele při řešení vlastní nepříznivé situace (např. hledání bydlení, práce), včetně práva na přirozené riziko při samostatném rozhodování uživatele.

3. Důvěra - sociální služba je založena na navázání stavu důvěry mezi pracovníkem sociální služby a uživatelem a vytvoření bezpečného prostředí pro řešení krizové situace uživatele.

4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". 

5. Individuální přístup k uživatelům - sociální služba je podle potřeb a přání uživatele, vychází z jeho individuálních potřeb, podporuje uplatňování vlastní vůle uživatele, vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení k samostatnosti a sociálnímu začleňování. Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě.

6. Dobrovolnost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. 

 

Druh a forma poskytování sociální služby

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je jednou ze služeb sociální prevence a je obsažena v §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Sociální služba je poskytována bezplatně.

 

Provozní doba služby:

Ambulantní

forma

 

Terénní

forma

 

pondělí

8,30 - 11 

pondělí

8,30 - 16,30

úterý

8,30 - 11

úterý

8,30 - 16,30

středa

8,30 - 11

středa

8,30 - 16,30

čtvrtek

8,30 - 11

čtvrtek

8,30 - 16,30


 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook