Osoblažsko
česky english deutsch français

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje omega replica watches zázemí a odbornou pomoc dětem a dospívajícím z Osoblahy a okolí. Společnost provozuje dvě nízkoprahové zařízení - Klub Osa v Osoblaze a Klub Hlinka v Hlince.

 

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení je podpora panerai replica watches dětí a mládeže, kteří žijí v sociálním vyloučení nebo jsou socálním vyloučením ohroženi k pozitivním změnám v jejich životě prostřednictvím aktivizačních činností v nízkoprahovém zařízení.

 

Cíle

1. Zlepšení kvality života dětí a mládeže, usilování o pozitivní změnu v jejich životech.

2. Vytváření prostředí ke smysluplnému trávení volného času.

3. Podpora začleňování dětí a mládeže mezi ostatní vrstevníky, podpora zvládání krizí a nepříznivých životních situací dětí a mládeže v každodenním životě.

4. Podpora děti v udržení v hlavním vzdělávacím proudu, podpora dosahování vzdělání podle individuálních možností dětí a mládeže.

5. Motivace mládeže k vlastnímu uplatnění na trhu práce a podpora udržení zaměstnání.

6. Prevence snižování rizik špatných návyků (alkoholismus, gamblerství, nevhodný životní styl).

 

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována dětem a mládeži ve věku do 6 do 26 let, kteří žijí v osoblažském regionu, zejména na územích obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice a jsou ovlivněni nepříznivou sociálních situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženi.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí.

 

Principy

1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníků sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou ri sovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších.

2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou repsektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující idnividualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálnímpotřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech.

3. Dobrovolnost - pracovníci sociální služby akceptují vůli a svobodu volby uživatele. Uživatel navštěvuje nízkoprahové zařízení dle svého uvážení. Je na jeho vůli, jaké služby bude v nízkoprahovém zařízení využívat. Uživatel má možnost zvolit si způsob, jakým bude dosahováno jeho individuálních cílů. Spolupráci může kdykoliv bez následků ukončit. Za toto rozhodnutí nese uživatel svou vlastní zodpovědnost.

4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě.

5. Nízkoprahovost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, finanční a psychologické bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě, má právo na docházku do nízkoprahového zařízení na základě vlastní vůle (není dána žádná forma pravidelnosti docházek), otevírací doba je co nejvíce přizpůsobena časovým možnostem uživatelů a zájemců o sociální službu. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. 

 

Druh a forma poskytování sociální služby

Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je jednou ze služeb sociální prevence a je obsažena v §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Sociální služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba služby:

Klub Osa

 

 

Klub Hlinka

 

 

pondělí

 

13 - 18

 

pondělí

 

14 - 18

 

úterý

13 - 18

 

úterý

 

14 - 18

 

středa

 

13 - 18

 

středa

 

14 - 18

 

čtvrtek

 

13 - 18

 

čtvrtek

 

14 - 18

 

pátek, sobota, neděle

 

příležitostné akce

 

pátek, sobota, neděle

 

příležitostné akce

 

 

Práva uživatelů

Máš právo zůstat v anonymitě!

Máš právo bezplatně využívat nabídku nízkoprahu!

Máš právo během otevírací doby kdykoliv přijít a odejít!

Máš právo pobývat v centru i bez zapojení se do činnosti!

Máš právo podat stížnost s možností odvolání!

Máš právo využívat programové a volnočasové nabídky nízkoprahu!

Máš právo využít nabídku pomoci v obtížných a krizových životních situacích!

Máš právo využívat zprostředkovatelské a doprovodné služby nízkoprahu (pracovníci ti dají kontakt, popřípadě tě doprovodí k jinému odborníkovi či do jiné instituce)!

Máš právo na sebeurčení a svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání!

Máš právo podílet se na činnosti centra a ovlivňovat ji!

Máš právo vědět o jakékoliv dokumentaci vztahující se ke tvé osobě a nahlížet do ní!

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook