česky english deutsch français

Název projektu:         MOTIVACE - Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče

Číslo projektu:          CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011696

Doba realizace:         1. 9. 2019 - 31. 8. 2022

Logo OP VVV

 

Projekt je zaměřen na motivaci směřující ke kvalitnímu vzdělávání dětí, žáků i rodičů ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a podporu pedagogů, pracujících s těmito dětmi a žáky. Projekt řeší problém udržitelnosti a rozšíření podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, především romských dětí a žáků v Osoblaze. Nízká vzdělanost romské komunity a s ní spojené negativní sekundární dopady na jejich osobní a občanský život je základním problémem, se kterým chceme v projektu pracovat. 

 

Do projektu jsou zapojeni tři partneři:

vedoucí partner                             Základní škola a Mateřská škola Osoblaha,

                                                                   příspěvková organizace

partner s finančním příspěvkem      Althaia o. p. s.

partner s finančním příspěvkem      Slezská diakonie

 

Celkové náklady projektu:             9 079 018,- Kč

Výše dotace:                                100%

 

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

PA č. 2.2 Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v rámci předškolního vzdělávání a výchovy

PA č. 2.3 Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do realizace aktivit (zapojení do aktivit pro děti, pomoc s přípravou aktivit atd.)

PA č. 2.5 Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní

PA č. 2.6 Poradenství a podpora rodičů při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami

PA č. 2.7 Spolupráce s rodiči včetně jejich provázení informacemi o vzdělávacím systému ČR, o jeho možnostech i o současně dostupných vzdělávacích příležitostech pro děti

PA č. 2.8 Spolupráce MŠ s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku. 

PA č. 3.1 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

PA č. 3.4 Vzdělávací aktivity o prázdninách

PA č. 3.5 Kroužky ve školách, v zařízeních pro volnočasové aktivity atd. (Sportovní - míčové hry pro I. a II. stupeň, Cvičme v rytme, Kroužek tvořivosti, Pěvecký kroužek)

PA č. 3.7 Kariérové poradenství (motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání se zohledněním možností uplatnění na trhu práce)

PA č. 3.8 Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí odůležitosti vzdělání

PA č. 3.10 Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními službami

PA č. 3.12 Zapojování rodičů do aktivit školy

PA č. 3.16 Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků s prvky podporující sociální a osobnostníí rozvoj

 

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook