Osoblažsko
česky english deutsch français

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na dluhové poradenství obyvatel osoblažského regionu, a na poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. Bezplatná a kvalifikovaná podpora je směřována k podpoře a pomoci uživatelům služby řešit svou obtížnou životní situaci.

 

Poslání

Posláním sociální služby je pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, posílení jejich schopností řešit svou situaci a uvědomění si vlastní zodpovědnosti při řešení. Za nepříznivou sociální situaci je považována zejména zadluženost a materiální chudoba, a dlouhodobá nezaměstnanost se všemi souvisejícími znevýhodněními. 

 

Cíle

1. Poskytnout podporu a aktivně zapojit osoby z cílové skupiny při řešení aktuálních problémů každého z nich a umožnit řešení nepříznivé sociální situace vlastními silami.

2. Posilovat schopnosti osob z cílové skupiny v oblasti finanční gramotnosti a souvisejících znalostí právní a sociální gramotnosti.

3. Aktivně napomoci při řešení dlouhodobé nebo akutní krizové situace osob z cílové skupiny, kterou nemohou samostatně bez podpory překonat.

4. Poskytovat poradenství a podporu směřující ke zvyšování šancí osob z cílové skupiny na volném trhu práce.

5. Podporovat zaměstnanost osob z cílové skupiny s cílem dlouhodobější stability příjmů a tím i zlepšení jejich sociální situace.

 

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována osobám nad 18 let věku žijícím v osoblažském regionu, zejména na území obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci plynoucí ze sociálního vyčlenění, nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.

Nepříznivou sociální situací se rozumí  zadluženost a materiální chudoba (závislost na sociálních dávkách, dlouhodobý nízký příjem, předlužení, hrozba ztráty bydlení v souvislosti s nedostačujícím příjmem), a dlouhodobá nezaměstnanost se všemi souvisejícími znevýhodněními (nízké vzdělání, vzdělání v neperspektivním oboru, vyšší věk nad 50 let, nízký věk do 25 let, péče o děti do 15 let, péče o osobu blízkou, návrat z rodičovské dovolené, absence praxe, zdravotní postižení snižující možnosti uplatnění se na volném trhu práce).

 

Principy

1. Bezplatnost - činnosti odborného sociálního poradenství jsou v souladu se zákonem o sociálních službách poskytovány zdarma.

2. Individuální přístup - je zásadním principem, který je respektován a dodržován všemi pracovníky služby. Činnosti odborného sociálního poradenství jsou přizpůsobeny potřebám osob z cílové skupiny, podpora vede ke zlepšení a zkvalitnění jejich života, k integraci do společnosti, přičemž je respektována volba a vlastní vůle uživatele.

3. Vlastní aktivita a samostatnost - pracovníci služby motivují a podporují sooby z cílové skupiny tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.

4. Objektivita - informace poskytované pracovníky služby jsou pravdivé, úplné a spolehlivé. Pracovníci služby se vyhýbají jakékoliv předpojatosti a svým chováním a přístupem zcela zřejmě vyjadřují svou objektivitu, dodržování rovnosti a rovného přístupu.

5. Diskrétnost - mlčenlivost, důvěrnost sdělení a diskrétní zacházení s informacemi jsou hlavními etickými znaky služby. Tento princip znamená, že bez souhlasu uživatele o něm pracovník služby neposkytne žádné informace mimo službu s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti. 

6. Univerzálnost - osoby z cílové skupiny se na pracovníky služby mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem. Každý je vyslechnut a nemůže-li služba napomoci s řešením problému, informuje osobu o možnostech, kde lze její problém řešit.

7. Dobrovolnost - osba z cílové skupiny, tedy uživatel služby, může spolupráci s pracovníky služby kdykoliv ukončit bez uvedení důvodu, a má také právo službu opětovně využít.

 


Druh a forma poskytování služby

Sociální služba odborné sociální poradenství je obsažena v §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Je poskytována bezplatně ambulanntní formou v obcích Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice. Služba je poskytována formou osobní konzultace, telefonickým kontaktem, e-mailovou korespondencí, prostřednictvím poštovní zásilky. 

 

Provozní doba služby:

Poradna Osoblaha

(budova zdravotního střediska - Na Náměstí 122, Osoblaha)

8 - 16 hodin

úterý

čtvrtek

Poradna Hlinka

(budova obecního úřadu - Hlinka 25)

8 - 16 hodin

pondělí

středa

Poradna Dívčí Hrad

(budova obecního úřadu - Dívčí Hrad 64)

8 - 16 hodin

čtvrtek

Poradna Slezské Pavlovice

(budova obecního úřadu - Slezské Pavlovice 16)

8 - 16 hodin

pondělí

středa

 

 

 

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook